Informace poskytnuté v tomto dokumentu se vztahují výlučně k nadstandartní záruce výrobce, kterou výrobce dobrovolně poskytuje při splnění příslušných podmínek. Tato záruka v žádném případě nenahrazuje 24 měsíční záruku, odpovědnost za vady nebo záruku za jakost apod., k jejichž poskytnutí je povinen prodávající zakoupeného zařízení.

Vážený zákazníku,

jménem obchodního zastoupení tepelné techniky Bosch Termotechnika s.r.o. Vám děkujeme za projevenou důvěru k našim značkám a blahopřejeme ke koupi našeho výrobku.

Naše výrobky jsou tradičně spojovány s kvalitou a nejvyšší technickou úrovní. Dodávají se bez přerušení již více než sto let. Během této doby prošly převratnými změnami nejen v použitých materiálech a konstrukci, ale i ve využití řídící elektroniky. Cílem vývoje našich výrobků je vedle dlouholetého bezchybného provozu vždy i nejvyšší míra úspornosti a bezpečnosti.

Naše úsilí však samotné nestačí. Nyní je i na Vás, abyste svým zodpovědným přístupem k zajištění instalace a provozu, včetně pravidelných ročních prohlídek plně využil kvalit našich výrobků. Prováděním pravidelných ročních prohlídek zajistíte pro Váš výrobek optimální preventivní péči, max. ekonomický a bezpečný provoz a předejde se vzniku možných poruch nesprávným provozováním.

Protože si za svými výrobky stojíme a věříme v dobré vztahy s Vámi, koncovým uživatelem, rádi bychom Vám tímto nabídli nadstandardní péči v podobě služeb SERVIS a SERVISplus+.

Pokud jste dodrželi níže uvedené Obchodní a záruční podmínky a Váš výrobek stále nefunguje správně, můžete vedle uplatnění svých práv z vadného plnění u Vašeho dodavatele, případně z jím poskytnuté záruky využít naší služby SERVIS. K zajištění pravidelných ročních prohlídek využijte naší servisní služby SERVISplus+.

Prosíme Vás, abyste vzal na vědomí, že služba SERVIS je z naší strany poskytována dobrovolně a nenahrazuje odpovědnost Vašeho dodavatele z vadného plnění, případně jím poskytnutou záruku.

Podrobnosti ke službám SERVIS a SERVISplus+ naleznete níže v těchto Obchodních a záručních podmínkách (dále jen „Obchodní a záruční podmínky“).

Touto naší vzájemnou spoluprací společně vytvoříme podmínky pro bezpečnou a bezchybnou činnost Vašeho nového výrobku. Věříme, že tak Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní a záruční podmínky

Platné od 25.5.2018

Informace o výrobku

Označení výrobce ve smyslu § 5 zákona č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků:

Bosch Termotechnika s.r.o.

se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10 – Štěrboholy, PSČ 108 00, IČO: 18953573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629 (dále jen „Společnost“)

Výrobky jsou schváleny certifikátem CE, vyhovují platným požadavkům evropských směrnic, ČSN, ČSN EN a technickým normám a předpisům vztahujících se k platnému nařízení vlády a konstrukčnímu vzoru popsanému v ES certifikátu.

Důležitá spojení

Email: servisplus@bosch.com

Tel: 848 222 232

Internetové stránky (služba SERVIS a SERVISplus+)

www.servis-plus.cz

Technické předpoklady pro správné užití našich stránek

Doporučujeme používání následujících verzí prohlížečů: Internet Explorer od 7.x, Mozilla Firefox od 3.x, Google Chrome od 5.0.x, Safari od 5.x nebo Opera od 10.6. Při použití starších verzí prohlížečů (např. Internet Explorer 6) může dojít v některých případech k omezení funkcí našich nabídek

Flash Player®

Některé internetové stránky Bosch obsahují animace realizované pomocí Flash®. Pro správné zobrazení animací potřebujete Flash® Player od Version 10, který můžete stáhnout zde: http://www.adobe.com

Adobe Reader®

Některé internetové stránky Bosch obsahují dokumenty v PDF. Pro správné zobrazení potřebujete Adobe® Reader, který můžete stáhnout zde: http://www.adobe.com

JavaScript®

Některé komfortní funkce na stránkách Bosch předpokládají prohlížeč s JavaScript. Proto Vám doporučujeme aktivovat JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu se vztahují výlučně k nadstandartní záruce výrobce, kterou výrobce dobrovolně poskytuje při splnění příslušných podmínek. Tato záruka v žádném případě nenahrazuje 24 měsíční záruku, odpovědnost za vady nebo záruku za jakost apod., k jejichž poskytnutí je povinen prodávající zakoupeného zařízení.

A. SERVIS - základní Podmínky služby

V rámci služby SERVIS zajišťujeme prostřednictvím našich autorizovaných servisních partnerů bezplatné odstranění závad vyjmenovaných výrobků (dále jen „Záruční oprava“).

Mezi vyjmenované výrobky patří veškeré výrobky naší společnosti dodávané nikoli na základě individuálních projektů.

Při koupi našeho výrobku si neopomeňte od Vašeho dodavatele vyžádat doklad o zakoupení, vč. data prodeje.

Pokud nebude výrobek bezprostředně instalován, je nutné jej uskladnit na suchém a temperovaném místě, mimo dosah agresivních látek a hořlavin, s vyloučením možnosti mechanického poškození.

Po koupi výrobku:

 • Seznamte se s instalačním a obslužným návodem. Zejména věnujte pozornost pokynům pro umístění a instalaci výrobku, přívodu spalovacího vzduchu, odtahu spalin, parametrům otopné vody, apod.
 • V rámci přípravy výrobku k uvedení do provozu (pokud je určen pro napojení na komín) mějte k dispozici platnou revizi komínu odbornou kominickou firmou.
 • V případě instalace části odtahu spalin do venkovní zdi u výrobků s nuceným odtahem spalin, doporučujeme dotazem u stavebního úřadu zjistit předem podmínky pro umístění vyústění odvodu spalin (stavební povolení).
 • Doporučujeme vždy provést tlakovou zkoušku těsnosti plynového přívodu a revizi elektrického přívodu.

Výrobek musí být nainstalován v souladu s instalačním návodem oprávněnou firmou (např. oprávnění k montážím plynových zařízení) a uveden do provozu autorizovanými servisními techniky našeho autorizovaného servisního partnera. Ověřit autorizaci servisního partnera můžete na internetových stránkách výrobce zařízení. Servisní technici jsou povinni Vám na vyzvání prokázat autorizaci od naší společnosti. V případě uvedení výrobku do provozu neautorizovanou osobou nelze využít služby SERVIS a požadovat Záruční opravu. Povinnost uvedení do provozu autorizovaným servisním partnerem neplatí v případě elektrických zásobníkových ohřívačů vody.

Pokyny pro přípravu výrobku k uvedení do provozu

Před příjezdem autorizovaného servisního partnera a uvedením výrobku do provozu:

 • Zkontrolujte, zda je místnost umístění výrobku řádně uklizena a zbavena všech stavebních zbytků. Nasáté zbytky izolace, vrtná drť atd. mohou způsobit vážné poškození výrobku, na které se služba Servis zásadně nevztahuje.
 • Informujte se o naplnění otopné soustavy na předepsaný přetlak dle návodu k obsluze nebo projektové dokumentace a současně se dotazem ujistěte, že bylo provedeno před naplněním otopné soustavy správné propláchnutí rozvodů, z důvodu vypláchnutí všech nečistot z potrubí. Toto je potřeba provést i u nové instalace.
 • Připravte si potřebnou dokumentaci pro servisního technika (doklad o koupi výrobku, v případě potřeby platnou revizi komínu, revizi plynové přípojky, revizi elektrického připojení a popřípadě i projektovou dokumentaci pro nastavení výkonu kotle na vypočtené parametry). Kontaktujte servisního technika k připojení a uvedení výrobku do provozu, jen pokud máte připojen plynoměr (u tekutého plynu, pokud je naplněná nádrž), je dohotovený celý odtah spalin a pokud je připojeno instalační potrubí k výrobku.
 • V trvale neobydlených domech doporučujeme aplikovat ochranný protizámrazový prostředek do otopné vody dle pokynů v instalačním návodu daného výrobku. Použití jiných, než doporučených prostředků je zakázáno. Tyto prostředky mohou způsobit poruchu nebo poškození výrobku i celé otopné soustavy. Rovněž je zakázána aplikace těsnících prostředků v otopné soustavě. V rámci Záruční opravy nelze požadovat odstranění závad, které vzniknou použitím nevhodných protizámrazových, antikorozních a těsnících prostředků v otopné soustavě.

Po uvedení výrobku do provozu a před podpisem „Záznamu o uvedení do provozu" je nutné zkontrolovat:

 • Zda byla řádně ověřena funkčnost otopné soustavy. Nechte se informovat o jejím výsledku.
 • Ověřte, zda servisní technik řádně a úplně vyplnil „Záznam o uvedení do provozu", zejména identifikační číslo výrobku a uvedl správné datum uvedení výrobku do provozu. Potřebné údaje pro správné vyplnění „Záznamu o uvedení do provozu" jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
 • Servisní technik je Vás povinen v rámci uvedení výrobku do provozu seznámit s jeho obsluhou a funkcemi.
 • U otopné soustavy požadujte seznámení s doplňováním vody a odvzdušňováním výrobku. Kontrolu kvality vody v otopné soustavě si nechejte prakticky ukázat.

Při uvedení výrobku do provozu si neopomeňte nechat potvrdit záznam o uvedení výrobku do provozu, vč. data uvedení do provozu.

Úplné záznamy o prodeji a uvedení výrobku do provozu1 jsou pro nás nezbytné, abychom Vám mohli Záruční opravu zajistit prostřednictvím našich autorizovaných servisních partnerů.

1 Uvedení do provozu autorizovaným servisním partnerem není vyžadováno u elektrických ohřívačů vody.

Pokyny pro provozovatele k provozu a údržbě

Pokyny k provozu výrobku

V průběhu provozu je nutné u výrobku dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu, zejména:

 • pokud jsou v okolí výrobku ještě prováděny stavební práce v rozporu s pokyny pro provoz výrobku uvedené v návodu pro obsluhu, zejména broušení sádrokartonu a práce s nátěrovými hmotami, lepidly apod., je nutno odstavit na přechodnou dobu výrobek z provozu, odpojit jej od elektrické sítě, uzavřít plynový kohout;
 • neskladujte v těsné blízkosti výrobku hořlavé látky, papír, chemikálie a podobně;
 • z důvodu úrazu elektrickým proudem a popálenin neprovádějte manipulace v rozporu s instalačním a obslužným návodem a přenechejte servisní zásahy autorizovanému servisnímu partnerovi.

Instalaci, uvedení do provozu a pravidelnou údržbu výrobku si zajišťujete dle své volby a na vlastní náklady. Těmito Obchodními a záručními podmínkami nepřebíráme odpovědnost za řádné provedení těchto servisních úkonů.

B. Další podmínky služby SERVIS

 1. Služba SERVIS je poskytována v době 24 měsíců od uvedení Vašeho výrobku do provozu, nejpozději ale 27 měsíců ode dne prodeje při dodržení výše uvedených základních podmínek (dále jen „Záruční doba“), není-li dále v Přehledu stanovena jiná Záruční doba. Přehled Záručních dob tvoří přílohu 1 těchto Obchodních a záručních podmínek. Stanoví-li Přehled pro některé výrobky doplňující podmínky poskytování služby SERVIS, je poskytování služby SERIVS u takových výrobků podmíněn i splněním těchto doplňující podmínek. Běh Záruční doby se nepřerušuje ani nestaví.
 2. Podmínkou pro uznání nároku na Záruční opravu je přesné dodržení montážních a provozních podmínek uvedených v průvodní dokumentaci k výrobku. Průvodní dokumentaci k jednotlivým výrobkům můžete také nalézt na Internetových stránkách.
 3. K uplatnění nároku na Záruční opravu je potřeba, abyste ohlásil závadu našemu autorizovanému servisnímu partnerovi2 bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Předpokladem pro uznání nároku na Záruční opravu je předložení originálu dokladu o zakoupení a záznamu o uvedení do provozu v souladu se základními podmínkami služby SERVIS výše.
 4. Nárok na Záruční opravu máte za předpokladu, že závada je závadou materiálu nebo závadou vzniklou při výrobě. V případě reklamace parametrů nebo činnosti otopné soustavy ve spojení s výrobkem budeme potřebovat doložit i příslušnou projektovou dokumentaci s výpočtem otopné soustavy.
 5. Nárok na Záruční opravu nevzniká v případě opravy běžného opotřebení a rychloopotřebitelných dílů jako jsou například zapalovací a hlídací elektrody, žárovky, ucpávky, těsnění, a mechanického poškození sedel armatur nečistotami, v případě závad zaviněných poruchou elektrické sítě a vadnou dodávkou z rozvodné sítě, nečistotami, zvýšeným obsahem vody, odchylkou vstupního přetlaku od požadované hodnoty, přerušenou dodávkou z rozvodné sítě a v případě závad vzniklých při poruchách vodovodního řadu nebo u otopné soustavy při použití otopné vody s neodpovídajícími parametry pro daný typ výrobku. Nárok na Záruční opravu dále nevzniká při závadách spojených s provozem výrobku v rozporu s provozními podmínkami uvedenými v instalačním návodu nebo při provozu výrobku v rozporu s platnými předpisy. Při Záruční opravě není možno požadovat servisní úkony spojené s obsahem roční preventivní údržby, např. čištění spalinové cesty, hořáku, výměníku a i ostatních částí výrobku, nastavení odlišných parametrů výrobku nebo regulace. Na službu Servis nevzniká nárok ani při závadách vzniklých náhodou nebo vyšší mocí.
 6. Nárok na Záruční opravu zaniká při poškození výrobku uživatelem, při spojení výrobku s příslušenstvím, které není v souladu s podmínkami instalace dle instalačního návodu, při neodborném zásahu do nastavení provozních hodnot, při opravě nebo údržbě výrobku jinou osobou než autorizovaným servisním partnerem, při svévolné konstrukční úpravě konstrukce výrobku, při použití dílů jiných výrobců, při nedodržení pokynů pro provoz, obsluhu a údržbu uvedených v návodu pro obsluhu, při provozování výrobku bez uvedení autorizovaným servisním partnerem do provozu. Nárok na Záruční opravu zanikne, nebyl-li uplatněn v Záruční době.
 7. Vyhrazujeme si právo rozhodnout, jakým způsobem závadu odstraníme, např. výměnou nebo opravou vadného dílu, nebo celku. Vyměněné díly nebo celek musí být vydány servisnímu technikovi. Řádně odstraněnou závadu v Záruční době potvrďte svým podpisem servisnímu technikovi na záznamu o opravě.
 8. Tyto Obchodní a záruční podmínky nezakládají žádné jiné nároky než zde uvedené. Zejména jsou vyloučeny nároky náhrady související škody.

2 V případě Záruční opravy elektrických ohřívačů vody je uživatel povinen oznámit závadu nejdříve na kontaktní email Společnosti.

C. Poučení o zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tímto správce Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, IČO: 18953573, www.servis-plus.cz, e-mail.: servisplus@bosch.com (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) poskytuje subjektu údajů, tedy Vám tyto informace:

Vaše osobní údaje, tedy: jméno, příjmení, adresa, telefon, typ budovy, ve které zařízení používáte, údaje o zařízení (značka, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, datum uvedení do provozu, data ročních prohlídek, datum registrace záručního listu), informace o osobě, která uvedla zařízení do provozu, doklad o koupi zařízení, formulář „záznam o uvedení do provozu“, bude správce zpracovávat, shromažďovat a uchovávat za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost a za účelem splnění smlouvy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutné za účelem jejich (a) uvedení v servisním výkazu, a (b) následného zaevidování v evidenci Správce.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR.

Příjemcem Vašich osobních údajů je pouze Správce.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle po dobu trvání smlouvy a podobu tří let po jejím skončení. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se Vás týkají, máte právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále máte právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může (a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

Správce Vás informuje, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Nejste povinni Vaše osobní údaje Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. V případě, že osobní údaje nechcete sdělit, údaje Správci nesdělujte. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však nebudeme moci naše služby poskytnout. Pro více informací můžete využít kontaktní linku Správce na telefonním čísle +420 56 758-5010

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžete se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ivo Fišer, tel. +420 56 758-5010, e-mail: Ivo.Fiser@cz.boch.com

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na Správce.

D. SERVISplus+

Služba SERVISplus+, kterou jsme pro Vás připravili, spočívá v povinnosti naší Společnosti poskytovat Vám při dodržení níže uvedených podmínek na Registrovaném výrobku službu SERVIS, tj. Záruční opravy v rozsahu, jak je uvedeno pro službu SERVIS výše v prodloužené době.

Službu SERVISplus+ je možné sjednat ve dvou variantách:

a. včetně zajištění provedení pravidelné servisní prohlídky naší společností; nebo

b. bez zajištění provedení pravidelné servisní prohlídky naší společností.

Služba SERVISplus+ je poskytována pouze pro plynové kondenzační kotle do 50 kW.

 1. Podmínky sjednání služby SERVISplus+:

a. uvedení výrobku do provozu v souladu s těmito Obchodními a záručními podmínkami; a současně

b. nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho uvedení do provozu registrace k službě SERVISplus+ (dále jen „Registrovaný výrobek“). Po uplynutí této doby již nelze registraci Vašeho výrobku provést.

Př: Koupě zařízení 1.1.2016 , uvedení zařízení do provozu 30.3.2016, registrace zařízení k službě SERVISplus+ 30.5.2016. Registrace výrobku proběhla úspěšně.

Registraci provedete pravdivým a úplným vyplněním registračního formuláře na Internetových stránkách. Před dokončením registrace Registrovaného výrobku do služby SERVISplus+ (uzavřením Smlouvy o službě SERVISplus+ s naší Společností) Vám bude nabídnuta možnost zkontrolovat zadané údaje a uložit si tyto Obchodní a záruční podmínky (obsah Smlouvy o službě SERVISplus+) na Vašem počítači. Službu SERVISplus+ můžete zrušit (odstoupit od Smlouvy o službě SERVISplus+) bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní ode dne dokončení registrace doručením písemné zprávy do sídla naší Společnosti.

 1. Podmínky trvání služby SERVISplus+:

a. Prostřednictvím Internetových stránek nám doručíte kopii záznamu o uvedení Registrovaného výrobku do provozu a dokladu o jeho koupi. Registrovaný výrobek musí být uveden do provozu v souladu s Obchodními a záručními podmínkami.

b. Zajistíte provádění servisních prohlídek Registrovaného výrobku po celou dobu trvání služby SERVISplus+ jedním z následujících způsobů (zvolený způsob nelze v průběhu služby měnit):

i. Servisní prohlídku provede naše společnost prostřednictvím toho autorizovaného servisního partnera, kterého si zvolíte při registraci. Konkrétní datum provedení prohlídky si sjednáváte přímo se zvoleným autorizovaným servisním partnerem tak, aby první servisní prohlídka proběhla do 12-ti měsíců ode dne uvedení výrobku do provozu a v následujících letech v období vždy od 1. 4. avšak nejpozději do 31. 8. každého následujícího kalendářního roku (dále jen „termíny“). Je nutné, abyste si servisní prohlídku sjednali v rámci termínů a s dostatečným předstihem, nejméně však 45 dní předem. V případě obtíží při sjednání data prohlídky Vám bude naše společnost nápomocna tak, aby termíny byly dodrženy.

NEBO

ii. Servisní prohlídku provede autorizovaný servisní partner dle Vaší volby a na Vaše náklady v intervalu nejméně 1 x za 12 kalendářních měsíců (počínaje datem uvedení výrobku do provozu; minimální interval a termíny výše společně dále jen „Termíny“). V tomto případě sjednáváte s autorizovaným servisním partnerem vedle konkrétního data provedení prohlídky, takového aby byl dodržen stanovený minimální interval, i její cenu, kterou mu za provedení prohlídky uhradíte.

c. Provedení pravidelné servisní prohlídky nám doložíte elektronicky prostřednictvím Internetových stránek. Za celé období trvání služby SERVISplus+ proběhne pravidelná prohlídka Vašeho výrobku celkem 4x.

d. Služba SERVISplus+ se sjednává na dobu 5 let a nelze ji dále prodlužovat (doba trvání Smlouvy o službě SERVISplus+). Budeme-li plnit podmínky služby SERVISplus+, nemáme my ani Vy právo její využívání jednostranně zrušit (zákaz výpovědi Smlouvy o službě SERVISplus+).

 1. Platební podmínky:

a. Sjednání služby SERVISplus+ je zpoplatněno částkou ve výši:

i. 2599,- Kč vč. DPH za jeden rok jejího trvání v případě, že pravidelnou servisní prohlídku provádí naše společnost dle bodu 2b. i. Výše (dále jen „Roční poplatek“). Roční poplatek je úplný a zahrnuje cenu provedení pravidelné roční servisní prohlídky autorizovaným servisním partnerem, kterého jste si zvolili při registraci Vašeho výrobku ze seznamu Vám dostupných autorizovaných servisních partnerů. Za celé období služby SERVISplus+, zaplatíte Roční poplatek celkem 4x.

ii. 2100,- Kč vč. DPH za celou dobu jejího trvání (dále jen „Jednorázový poplatek“; Roční poplatek a Jednorázový poplatek společně dále jen „Poplatky“) v případě, že pravidelnou servisní prohlídku provádí autorizovaný servisní partner na základě Vaší objednávky dle bodu 2b. ii. výše. Jednorázový poplatek je úplný a zahrnuje cenu za naši připravenost a povinnost provádět službu SERVIS, tj. Záruční opravy v prodloužené době.

b. Poplatky je možné uhradit prostřednictvím Internetových stránek (platba kartou) nebo na základě faktury – daňového dokladu, který Vám zašleme na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Roční poplatek za první rok trvání služby SERVISplus+ a Jednorázový poplatek jsou splatné do 14 dnů ode dne dokončení registrace. Roční poplatek za každý další rok trvání služby SERVISplus+ je splatný ke dni výročí registrace Výrobku.

Příklad 1: V případě uvedení do provozu (UP) v 11/2016 a registrace výrobku v 01/2017, bude první Roční poplatek (RP) splatný do 01/2017 + 14 dní a první servisní prohlídka (SP) bude muset být provedena do 11/2017. V 01/2018 bude uhrazen druhý Roční poplatek a servisní prohlídka bude muset být provedena do 31.8.2018.

Příklad 2: V případě UP v 03/2017 a registrace výrobku v 05/2017 bude 1. RP splatný v 05/2017 + 14 dní. 1. SP bude muset být provedena nejpozději do 03/2018. V 05/2018 bude splatný 2. RP a 2.SP bude muset být provedena nejpozději do 31.8.2019.

c. Do řádné úhrady Jednorázového poplatku nejsme povinni službu SERVIS poskytovat3. Do řádného a úplného uhrazení Ročního poplatku na příslušný rok trvání služby SERVISplus+ nejsme povinni provést či nechat provést autorizovaným servisním partnerem pravidelnou servisní prohlídku Registrovaného výrobku. V takovém případě se má za to, že jste provedení prohlídky včas nezajistil.

3 Společnost může rozhodnout jinak.

 1. Zánik trvání služby SERVISplus+ a související platby

a. Pokud nebude provedena servisní prohlídka nejpozději v Termínech (ve verzi služby, kdy zajišťuje provedení servisní prohlídky naše společnost, pouze v případě jejího neprovedení z důvodu na Vaší straně, např. nedohodli jste si se servisním partnerem termín včas, nezpřístupnili jste Registrovaný výrobek v dohodnutém termínu, apod. ), marným uplynutím Termínů nám vzniká právo na úhradu částky ve výši 50% Ročního poplatku, resp. ve výši 100% Jednorázového poplatku, byla-li zvolena verze služby SERVISplus+ bez zajištění pravidelných servisních prohlídek naší společností se splatností ke dni 1. 8. příslušného roku (dále jen „Storno poplatek“).

b. V případě, že nebude pravidelná servisní prohlídka Registrovaného výrobku provedena v Termínech (ve verzi služby, kdy zajišťuje provedení servisní prohlídky naše společnost, pouze v případě jejího neprovedení z důvodu na Vaší straně) nebo nebude nejpozději v Termínu uhrazen Poplatek (ve verzi služby, kdy zajišťuje provedení servisní prohlídky naše společnost, nebude-li v Termínu uhrazen Roční poplatek na každý příslušný kalendářní rok), služba SERVISplus+ zaniká druhý den po uplynutí Termínů (zánik Smlouvy o službě SERVISplus+ Registrovaného výrobku).

c. Pokud porušíme podstatným způsobem pravidla poskytování služby SERVIS nebo nepodstatné porušení nenapravíme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, můžete využívání služby SERVISplus+ zrušit písemnou zprávou doručenou do sídla naší Společnosti (odstoupení od Smlouvy o službě SERVISplus+).

d. V případě předčasného zániku trvání služby SERVISplus+ Vám nejpozději do 31. 12. příslušného roku vrátíme Roční poplatek, který jste uhradil za rok, ve kterém služba SERVISplus+ zanikla. Částku Ročního poplatku jsme oprávněni snížit o Storno poplatek (zápočet vzájemných pohledávek).

E. Odstoupení od Smlouvy o službě SERVISplus+

Pro účely těchto Obchodních a záručních podmínek se pojmem „Spotřebitel“ rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pojmem „Podnikatel“ se pro potřeby tohoto poučení rozumí Společnost, tj. Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10 – Štěrboholy, PSČ 108 00, IČO: 18953573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629.

Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy o službě SERVISplus+ uzavřené distančním způsobem (na dálku) ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít níže uvedený formulář, který si vytiskne, vyplní a zašle jej na adresu sídla Podnikatele.

Podnikatel je následně povinen bez zbytečného odkladu vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele na základě Smlouvy o službě SERVISplus+ přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly Podnikatelem přijaty, nebo způsobem, se kterým bude Spotřebitel souhlasit, pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o službě SERVISplus+, přičemž Podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Spotřebitel povinen uhradit Podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel se v případě jakékoliv nespokojenosti může obrátit se svojí stížností na Společnost nebo Českou obchodní inspekci (tel.: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, Web: www.coi.cz, IS DS: x7cab34), která dohlíží na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele či příslušný živnostenský úřad (úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 15).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Bosch Termotechnika s.r.o., Průmyslová 372/1, Praha 10 – Štěrboholy, PSČ 108 00

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

- Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

F. Závěrečná ustanovení

Služby SERVIS a SERVISplus+ se řídí výhradně těmito Obchodními a záručními podmínkami. Jakékoliv kratší či stručněji publikované podmínky slouží pouze pro informační účely. V případě rozporu ustanovení těchto Obchodních a záručních podmínek a propagačních materiálů týkajících se obou služeb, nejasností týkajících se výkladu těchto Obchodních a záručních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Obchodních a záručních podmínek.

Příloha 1
Přehled Záručních dob (Služba SERVIS)

Zařízení/jeho část

Tato stránka používá cookies z důvodu správné funkčnosti stránek, dále pro usnadnění vaší práce a statistické účely. Pokud souhlasíte s tímto použitím cookies, klikněte prosím na "Ano, souhlasím".
Naše cookie pravidla